Vitajte na našom webe

 

Centrum sociálnej pomoci -výchovných služieb Bratislava  poskytuje bezplatné služby občanom pomoc v  núdzi.  Našou úlohou je poskytovať  dobrovoľné služby v rámci základnej sociálnej  prvej pomoci. 

Cieľom našej pomoci patri  predovšetkým poradenstvo, sociálna diagnostika, sociálna prevencia a sociálne  riešenia  , ktoré  je zamerané na zistenie rozsahu a charakteru  núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia hmotnej núdze alebo  núdze a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem  pomoci. Všetky naše  bezplatné služby sú poskytované  ambulantným a terénnym spôsobom . Služby sú zamerané predovšetkým pre občanov a odchovancov z detských domov,  ktorí sa nevedia v krízových situáciách obrátiť na príslušné inštitúcie a  sú v prvom rade určené  na akútno-krízové stavy, s riešením sociálnej základnej  prvej pomoci. Tieto služby sú vykonávané prostredníctvom  študentov VŠ v odbore sociálnej práce a psychológie a pracovnikmi CSP.

 

Stránkové  hodiny:

Pondelok - Piatok od  7.00 -  do  18.00 h.  nočné služby od  18.00 - 9.00 h.

Sobota - Nedeľa nočné služby od  20.00 - 9.00 hod. podľa potreby. 

 

Vážený klienti,  CSP- CSVS zabezpečuje  aj nočné služby  

v rámci  sociálno-akútneho  stavu  formou prvej pomoci  

Tieto služby   sú  predovšetkým  pre políciu , ÚPSVaR/sociálno-právnej ochrany/,

sociálne a zdravotnické  zariadenia a pre klientov, ktorí budú v horození zdravia a života.

 

 

Poskytovanie služby CSP- CSVS

-  riešenie vzniku nezamestnanosti.

-  vybavovanie prechodného ubytovania. 

-  vybavovanie dokladov  na zaistenie chodu potrebného života.

-  pomoc pri vyhotovení rôznych dokumentov.  

-  intervencia na sociálnych úradoch a iných inštitúciách.

-  sprevádzanie klienta na súdnych pojednávaniach, na útvare polície a pod.

-  riešenie problémov osôb po výkone trestu.

-  sedenia s mladistvými osobami na riešenie problémov pri vzniku

    patologických javov.

-  spoločenská záruka § 4, §  5 trestného poriadku.

-  starostlivosť o odchovancov s detských domov 

-  školenie, konferencie v rámci vzdelávania

 

 

 Akutné stavy v rámci prvej pomoci

- vybavenie  rýchleho dočasného nocľahu.

- vybavenie a zabezpečenie lekárskej pomoci/

   psychiatria,príjem na hospitalizáciu/

- riešenie sexuálneho násilia, šikanovania a zneužívania.

- akútne sedenia na zmiernenia duševných   problémov. 

-  zabezpečenie bezpečného ubytovania pre týrané osoby.

- spolupráca  so štátnou  a verejnou správou.

 

 

 

REGISTRÁCIA  CSVS - CSP

Registrácia CSP -CSVS na MV SR dňa 11.3.2009 VVS/1-900/90-33549

Registrácia CSP-CSVS na ŠÚ SR dňa  02.9.2009  IČO: 42139171 

Číslo účtu: 8407554001/5600 Dexia banka